2020 03 25 Miljøhusets vejledning

Miljøhusets vejledning fra 25/3 11.00 med opdatering 12.06

25/3 10.00

 

VEJLEDNING FRA MILJØHUSETS TIL FOLKEKIRKENS ANSATTE, FRIVILLIGE, ARBEJDSGIVERE OG ARBEJDSLEDERE

Denne vejledning er lavet med henblik på at skabe klarhed over de sidste dages udmeldinger om hvem, der må/kan arbejde i Folkekirken. 

Generelt:

Corona handler om 3 ting:

1.     Arbejdsmiljøet for de ansatte (og skal derfor også håndteres som de regler, der er gældende der)

2.     Beskyttelse af besøgende på Folkekirkens arealer – især dem i de særlige risikogrupper (dvs. de ældre medborgere)

3.     Folkekirkens bidrag til generel forebyggelse, så smitte ikke spreder sig fra Folkekirken og videre ud i befolkningen

 

1.     Arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøloven er hverken nedgraderet eller opdateret under den nuværende krise. Det betyder, at alle lovens bestemmelser fortsat er gældende.

AT har været nødsaget til at præcisere arbejdsgivernes ansvar:

En række medarbejdergrupper, fx med kritiske funktioner, kan ikke arbejde hjemme. Her har du som arbejdsgiver ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at de kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder, klienter eller andre medarbejdere. Hvis det er tilfældet, skal du iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen.

Se mere her:

https://at.dk/nyheder/2020/03/corona-hvad-er-dit-ansvar-som-arbejdsgiver/

og ATs FAQ her: https://at.dk/spoergsmaal-svar/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

For Folkekirken betyder det, at alle opgaver som ansatte sættes til skal særligt risikovurderes – se nedenfor.

2.     Beskyttelse af besøgende på Folkekirkens arealer

Forskellige myndigheder har omtalt, hvad Folkekirken kan bidrage med, når der fx gennemføres kirkelige handlinger – se nedenfor.

 

3.     Folkekirkens bidrag til generel forebyggelse

Pas på hinanden - sæt fx opslag op på kirkegårdens indgange:

Kære brugere af kirkegården.

Velkommen indenfor!

Reglerne omkring forebyggelse af coronasmitte gælder også her. Vi vil gerne passe på jer og vores medarbejdere, som i begrænset omfang er begyndt på arbejdet på kirkegården.

Hold mindst 2 meters afstand til os og hinanden

Tag papir og andet affald med hjem, fordi vores papirkurve ikke nødvendigvis bliver tømt jævnligt

Må du møde på arbejde?

Som hovedregel er ALLE offentligt ansatte (der udfører ikke kritiske opgaver) sendt hjem med fuld løn og skal blive væk, indtil arbejdsgiveren (eller den arbejdsleder der normalt er) tilkalder dem til at udføre de opgaver, der er lukket op for af myndighederne.

Det betyder også, at ansatte ikke kan tilkaldes til at udføre rengøring og tilsynsopgaver.

Vielser og dåb

Kirkerne kan ikke åbnes for bøn og gudstjenester, og der skal findes andre former for begravelser fx kan de udsættes ved at tillade jordpåkastelse efter kremering.

Dåb og vielser udskydes, hvis det er muligt – nøddåb gennemføres i private hjem eller måske af sygehuspræsten.

Ved alle gennemførelser må der max. være 10 til stede incl. kirkens personale, og der skal tages stilling til et min. af bemanding fx brug af kirketjener, sangere, organist m.v.

Det er præsten, der bestemmer hvor meget betjening, der skal være i kirken. Den regel, mener vi i Miljøhuset, skal ophæves midlertidigt eller præciseres bedre af KM, så det er dialogen, der råder og at alle gennem en synergieffekt får nye øjne på de komplicerede arbejdsvilkår, der er nu. MR har overordnet arbejdsgiveransvaret og skal vurdere risikoen i forhold til det præsten ønsker. Den direkte dialog kan gøre det enklere.

Miljøhuset anbefaler, at hvor der er en arbejdsmiljørepræsentant (AMR), skal denne være med i beslutninger om hvordan kirken kan/skal bruges – det her handler nemlig også om arbejdsmiljøet for de ansatte.

Bisperne anbefaler at alle konfirmationer udskydes, så alle konfirmander og forældre kan forberede sig på det, og så de kan nå at aflyse de arrangementer, der allerede er forberedt.

Begravelser og bisættelser

Kirkeministeren har onsdag 18/3 meddelt:

”Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.”

Reglen om 1 pr. 4 kvadratmeter er hentet fra vejledningen om ”Nye krav til butikker og supermarkeder” – se den fulde tekst her

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-tiltag-mod-spredning-af-coronavirus-covid-19  

 

Rengøring efter en evt. handling

Forlader STRAKS kirken efter en handling - luftbåren smitte dør efter max 48 timer og smitte på salmebøger, håndtag, stole, bænke m.v. dør efter max 72 timer. Derfor kan rengøring vente, til I møder ind næste gang, når der ikke er handlinger indenfor 72 timer!!

Udendørs arbejde

KM har 24/3 udsendt denne mail til alle Menighedsråd.

Til alle menighedsråd

 Statsministeren har på et pressemøde den 23. marts 2020 meddelt, at hjemsendelsen af offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske og nødvendige funktioner, nu forlænges, så den indtil videre løber til og med den 13. april 2020.

 Dette gælder også for folkekirkens ansatte.

 Samtidig har regeringen meldt ud, at offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde normalt. Se mere her.

 Det betyder, at de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, kan arbejde normalt, under forudsætning af  

  • at opgaverne udføres udendørs,
  • at opgaverne løses uden nævneværdig menneskelig kontakt og
  • at sundhedsmyndighederne øvrige retningslinjer følges.

 Retningslinjerne for, hvilke opgaver folkekirkens ansatte kan udføres, er nærmere beskrevet i den FAQ, som kirkeministeriet har udarbejdet, og som løbende opdateres. Det anbefales, at menighedsrådene sætter sig ind i og følger disse retningslinjer. FAQ’en kan findes på dette link: https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/

Med venlig hilsen

Kirkeministeriet

Miljøhuset anbefaler, at

I arbejder i hold, så ophold i frokostrum med andre helt undgås fx ved, at hold 1 møder om formiddagen og hold 2 om eftermiddagen, så kontakt undgås så meget som overhovedet muligt.

Brug handsker så meget som muligt.

Sørg for at vaske hænder ofte (før du evt. bruger håndsprit).

Efter endt arbejdsdag og ved et holdskifte, vaskes risikoflader af – fx håndtag på døre, rat på køretøjer, håndtag på småmaskiner, skafter på det værktøj, der er brugt.

Spar på håndspritten hvor der er vask, vand og sæbe til rådighed og brug kun håndsprit hvor det er nødvendigt fx i kirken.

Hvis I spiser frokost kan I sidde i samme lokale, hvis der er 2 meter mellem jer og ikke lige overfor hinanden. Tør bord, kaffemaskine og vandhane og andet, som I vil røre ved af før jeres frokost og efter, så det er rent til både jer selv og næste hold. Brug en ny ren klud og opvaskemiddel.

Toiletter

Sørg for at der er et toilet, der kun bruges af ansatte (skal være låst, så andre ikke bruger det).

Toiletterne rengøres ved arbejdsdagens ophør.

Håndtag døre, på håndvaske og toilet sprittes af.

Er der offentlige toiletter kan de enten holdes låste eller de gøres rent hver dag i slutningen af arbejdsdagen. Måske kunne I sætte en seddel op om, hvornår det er rengjort (som vi kender det fra motorvejstoiletter).

Administrative opgaver

Fx kordegnen kan blive bedt om at medvirke ved strengt nødvendige opgaver, der ikke kan udsættes – der nævnes blandt andet dødsanmeldelse, dåb, vielser, udbetaling af løn eller betalingaf forfaldne fakturaer.

I øvrigt vil Miljøhuset anbefale, at I også passer godt på egen og andres mentale helbred. Når arbejdet genoptages, så skal I mødes i fri luft og med afstand til hinanden og lægge en fælles lille plan. Vær til stede for hinanden med den afstand, der kræves.

Pas godt på jer selv og på hinanden.

Spørgsmål kan rettes til

Miljøhuset

 

Sjælland og Fyn

Kathrine Arenstorff

Tlf. 21275092

kathrine@miljohuset.dk

 

Jylland og Fyn

Ulrik Hauger

Tlf. 61301327

ulrik@miljohuset.dk