Miljøhusets forslag om genåbning af Folkekirken

Hvordan kan folkekirken og andre trossamfund genåbnes, når det bliver muligt?

Arbejdet går nu i gang med at udarbejde en plan for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken og andre trossamfund, når det bliver muligt.

Arbejdet sker på baggrund af en aftale mellem regeringen og Folketingets partier om at etablere en række sektorpartnerskaber med henblik på dialog mellem myndigheder og relevante organisationer om, hvordan en ansvarlig genåbning bedst kan forberedes på de enkelte sektorområder. Formålet er, at genåbningen kan ske på en kontrolleret og sundhedsmæssig forsvarlig måde, når det bliver aktuelt.

På folkekirkens område inviteres repræsentanter for biskopper og provster, Landsforeningen af Menighedsråd, folkekirkens uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer nu til at deltage i dette arbejde.

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

- Jeg glæder mig til den dag, hvor folkekirken og andre trossamfund igen kan åbne dørene for mennesker, der har brug for trøst og fællesskab i en svær tid. Også selv om vi må regne med, at det en tid endnu kommer til at ske på andre vilkår, end vi er vant til. Jeg ser frem til, at alle parter nu engagerer sig konstruktivt og ansvarligt i dialogen om, hvordan en kommende genåbning kan ske gradvist og kontrolleret og på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, når det bliver aktuelt, siger Joy Mogensen.
 

Baggrund

Efter forhandlinger mellem partilederne indgik regeringen og Folketingets partier den 17. april 2020 en aftale vedr. udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning. Udvidelsen vedrørte begrænsede sektorer, herunder visse liberale erhverv (frisører mv.), domstolene, forskningslaboratorier mv. Øvrige sektorer, herunder folkekirken og andre trossamfund, forbliver lukkede foreløbig til og med den 10. maj 2020, og regeringen tager løbende stilling til, om der er behov for at forlænge restriktionerne.

Forhandlingerne mellem partilederne fortsætter med henblik på at skabe klarhed om, hvornår og under hvilke vilkår yderligere faser af genåbningen kan gennemføres. De nu igangsatte sektorpartnerskaber har til formål at forberede, hvordan genåbningen kan ske kontrolleret og sundhedsmæssigt forsvarligt på de enkelte sektorområder, når det bliver aktuelt i lyset af udviklingen i smittespredningen og de tværgående politiske drøftelser.

 

Miljøhuset 15/4 2020

Kære kirkeminister Joy Mogensen

km@km.dk

min@kum.dk

Miljøhuset, der er arbejdsmiljørådgiver for Folkekirkelige arbejdspladser (gennem 30 år og derfor Danmarks ældste!), vil gerne bidrage konstruktivt i forhold til den forventede foranstående kontrollerede åbning af Folkekirken.

I vores optik er der ingen tvivl om, at Coronaen har en gennemgribende indvirkning på arbejdsmiljøet i Folkekirken, hvilket Arbejdstilsynet også lægger vægt på i deres nyhedsbreve om konkrete brancher. Derfor mener vi også, at arbejdsmiljøet og de regler, der er der skal indtænkes mest muligt – blandt andet ved at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Officiel status d.d. for personalet er:

Alle offentligt ansatte er som hovedregel hjemsendte, men i Folkekirken er der lempet for alle kritiske opgaver:

Præsters deltagelse i barnedåb, vielser, begravelser, bisættelser

Kirketjenere, organister og sangere, når der er behov for til de kirkelige handlinger, som præsterne aftaler

Kordegne med udformning af kirkelige dokumenter, der ikke kan vente, betaling af regninger og sørge for løn, hvis det er deres opgave.

Gravere og gartnere på fuld tid udendørs

Kirketjenere med ansvaret for udendørs opgaver (hovedsageligt i bykirker uden egen kirkegård

Uofficiel status er:

Flere ansatte er af enten egen drift påbegyndt arbejdet - eller på anmodning fra Menighedsrådet, laver de forefaldne opgaver selvom de reelt er hjemsendte.

Så sent som i dag har vi været i kontakt med en kirkegårdsleder, hvor Menighedsrådet har afholdt rådsmøde i kirken fordi de mente, at det var OK.

Vores indtryk ved den kontakt vi har med vores kunder er, at det dedikerede ansvar er ved at sprængtes af længsel for at komme i gang!

Forslag til kontrolleret genåbning

Med denne baggrund foreslår vi en kontrolleret genåbning i nedenstående trin, hvor Sundhedsstyrelsens aktuelle retningslinier til enhver tid følges, og at det gøres konkret i et samarbejde mellem kontaktperson og de ansatte kirkefunktionærer. Formålet er, at Menighedsrådene/kirkegårdsbestyrelser kan efterleve deres ansvar i arbejdsmiljølovgivningen mht planlægning fordi arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Dvs at kontaktpersonen sammen med de ansatte gør Sundhedsstyrelsens retningslinier konkrete i forhold til de lokale forhold – fx hvor ofte toiletter gøres rent, hvordan køkkener og spiserum rengøres og hvem der gør det.

Når de lokale forhold også vedrører præsten – fx de kirkelige handlinger, inddrages vedkommende i planlægningen.

Alle åbningstiltag sker efter samme principper som daginstitutioner og skoler – nemlig når tiltagene er planlagt og gennemført kan der åbnes op.

Folkekirkens sognegårde er i høj grad præget af, at ansatte har egne enmandskontorer og hvor en hverdag uden andre i huset i høj grad kan være en god opstart. Sandsynligheden for smitte er minimal og en hverdag kan uden de store armbevægelser tilrettelægges forsvarligt.

Trin 1: Opstart nu enmandskontorer bemandes:

Alle med eget kontor, alle hvor der er flere på kontoret arbejder kan der arbejde på skift eller overholder 2 meters kravet – eller laver et midlertidigt kontor.

Organister aftaler indbyrdes hvornår de øver og hvordan de gør rent efter sig.

Konkret laves der aftaler for vask af hænder, håndsprit, rengøring af egen arbejdsplads, medbringelse af egen mad, kollektiv rengøring af toiletter, stikkontakter og alle andre overflader, der bruges af medarbejderne.

I instrukserne sættes der fokus på alle de kontaktflader Sundhedsstyrelsen peger på.

Sognegården holdes lukket (aflåst) og kun ansatte og kontaktpersonen har adgang. Evt også provsten som arbejdsleder for præsterne.

Trin 2: Personligt fremmøde

I det omfang, det er nødvendigt, kan personligt fremmøde aftales mellem fx kordegn og den fra menigheden, der har behov for fremmøde.

Sognegården holdes fortsat låst.

Trin 3: Ny model for gennemførelse af de nuværende tilladte kirkelige handlinger 

I takt med, at statsministeren lemper for 10 personers kravet, kunne det overvejes at fx placere 1 pr. kirkebænk og med øvrig gennemførelse som nu.

Trin 4: Sognegården åbnes op, forskellige aktiviteter og afholdelse af møder om frivilliges arbejde sættes i gang og gudstjenester genoptages.

Sognegårdens aktiviteter åbnes lidt af gangen – Menighedsrådet kan jo lave en prioriteringsliste sammen med de frivillige.

Babysalmesang og minikonfirmander var oplagte, at opveje i dette trin.

Menighedsrådet, provstiudvalg m.m. kan begynde at holde møder – hvis der stadig er et 2 meters krav, skal det overholdes – også hvis møderne holdes andre steder end sognegården.

Personalemøder kan starte igen.

De frivillige, som mange Menighedsråd nyder godt af, igangsættes fx ved at indkalde nøglepersoner fra de forskellige grupperinger.

Gudstjenester og højmesser genoptages – hvis der stadig er et 2meters krav eller 4/kvadratmeter, kan modellen med 1 pr. kirkebænk overvejes.

Trin 5: Al aktivitet genoptages under normale forhold

Når det sker kan Menighedsrådet jo på forhånd aftale hvordan det kan markeres.

Vi håber med dette forslag, at vores bidrag afspejler de forebyggende tiltag og retningslinjer, statsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet m.v. lægger. Men med vægt på et sikkert arbejdsmiljø for alle ansættelsesgrupper – dvs i et snævert samarbejde mellem arbejdsgivere og ansatte.

Vi har valgt, at vores forslag er korte, men har naturligvis en række konkrete forslag i hvert trin til initiativer, så smitte undgås. Miljøhuset står til rådighed for ministeriet i det omfang det ønskes med yderligere råd om arbejdsmiljøet i Coronatiden.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere uddybning.

Med venlig hilsen

Miljøhuset – for en sikkerheds skyld

 

Kathrine Arenstorff og Ulrik Hauger

Arbejdsmiljørådgivere

Kathrine Arenstorff, Tlf. 21275092, kathrine@miljohuset.dk

Ulrik Hauger, Tlf. 61301327, ulrik@miljohuset.dk

 

'25/3 2020 - Se Miljøhusets sammenskrivning af de eksisterende vejledninger her

KMs udspil om udendørs arbejde (24/3)

 Q6 Kan de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, og som ikke har kontakt med andre ansatte, forsat møde på arbejde?

A6. Regeringen ændrede den 23. marts 2020 retningslinjerne for offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt. Denne gruppe af ansatte kan derfor arbejde som normalt, under overholdelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger, med blandt andet afstand, se mere på coronasmitte.dk og på dette link https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark.

Det betyder, at ansatte på folkekirkens kirkegårde kan udføre de af deres sædvanlige opgaver, som kan udføres udendørs under forudsætning af, at udførelsen af opgaverne kan ske på en sådan måde, at de ansatte ikke har nævneværdig kontakt med andre mennesker og sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

KMs mail 23/3 til alle Menighedsråd

Til alle menighedsråd

 Statsministeren har på et pressemøde den 23. marts 2020 meddelt, at hjemsendelsen af offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske og nødvendige funktioner, nu forlænges, så den indtil videre løber til og med den 13. april 2020.

 Dette gælder også for folkekirkens ansatte.

 Samtidig har regeringen meldt ud, at offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde normalt. Se mere her.

 Det betyder, at de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, kan arbejde normalt, under forudsætning af  

·         at opgaverne udføres udendørs,

·         at opgaverne løses uden nævneværdig menneskelig kontakt og

  • at sundhedsmyndighederne øvrige retningslinjer følges.

 Retningslinjerne for, hvilke opgaver folkekirkens ansatte kan udføres, er nærmere beskrevet i den FAQ, som kirkeministeriet har udarbejdet, og som løbende opdateres. Det anbefales, at menighedsrådene sætter sig ind i og følger disse retningslinjer. FAQ’en kan findes på dette link: https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/

Med venlig hilsen

Kirkeministeriet